Thống kê sinh viên không đăng ký học trên hệ hống IU sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2022-2023

 26/12/2022  471

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

 Số:1503 /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  26  tháng  12 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v thống kê sinh viên không đăng ký học trên hệ hống IU sinh viên

 trong học kỳ 1 năm học 2022-2023

 

Căn cứ Quyết định số 804/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng về việc “Ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh”; tại điều 17 cảnh báo học tập, buộc thôi học, mục 2, ý d “Tự ý bỏ học không lý do, hoặc có điểm trung bình chung học kỳ bằng 0 trong học kỳ”;

Căn cứ quyết định số 1493/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 21/11/2022 về việc buộc thôi học và xóa tên sinh viên hệ ĐHCQ học kỳ I năm học 2022-2023;

Hiện nay, Phòng Đào tạo đã thống kê số lượng sinh viên không đăng ký học trên hệ thống IU sinh viên trong học kỳ I năm học 2022-2023 (danh sách đính kèm)

Những sinh viên không đăng ký học trong học kỳ I năm học 2022-2023, các Khoa/Viện đào tạo quốc tế chỉ đạo Cố vấn học tập liên hệ, yêu cầu sinh viên giải trình về việc không đăng ký học và cam kết xây dựng kế hoạch học tập cho những học kỳ tiếp theo. Sinh viên nộp cam kết trở lại học tập trước ngày 06/01/2023 cho các Khoa/Viện đào tạo quốc tế.

Đề nghị các Khoa/Viện đào tạo quốc tế hỗ trợ sinh viên trở lại học tập.

Nơi nhận:

 - BCN các khoa (t/hiện);

 - Viện đào tạo quốc tế;

 - Đăng tải Website;

 - Lưu ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN