Thông báo về việc phản hồi SV K16 không tham gia khám sức khoẻ cuối khoá

 09/06/2023  663

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ&QTKD

Số: 752/ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v phản hồi SV K16 không tham gia khám sức khoẻ cuối khoá

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 6 năm 2023

 Kính gửi: - Ban Chủ nhiệm các khoa;

       - Lãnh đạo viện Đào tạo Quốc tế.

                                      

Căn cứ Quyết định số 1181/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 19/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh về việc Ban hành Quy chế Công tác sinh viên đào tạo theo hình thức chính quy tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh;

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 29/02/2016 của Hiệu trưởng Truờng Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy.

Từ ngày 01 - 03/6/2023 Nhà trường đã phối hợp tổ chức khám và cấp giấy chứng nhận sức khoẻ cuối khoá cho sinh viên các lớp K16 ra trường năm 2023. Tuy nhiện vẫn còn một số sinh viên không tham gia khám sức khoẻ, vậy Nhà trường đề nghị Ban Chủ nhiệm các khoa quản lý các ngành đào tạo, Lãnh đạo Viện Đào tạo Quốc tế thông báo tới CVHT, Ban Cán sự các lớp sinh viên K16 thuộc đơn vị mình kiểm tra, rà soát (Theo danh sách đính kèm) và gửi phản hồi về phòng Công tác HSSV (Phòng 109 - Nhà Hiệu bộ) chậm nhất vào 16h30 ngày 12/6/2023 để Phòng làm danh sách chính thức gửi về Khoa/Viện căn cứ chấm điểm rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2022 - 2023. Mọi ý kiến phản hồi sau thời gian trên đều không có hiệu lực./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đăng tải Website Trường;

- Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

(Đã ký)

 

TS. Đặng Tất Thắng

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN