Thông báo về việc nhận đơn xin hoãn thi, thi ghép, đổi ca thi học kỳ 2, năm học 2021-2022 hệ đại học chính quy

 28/04/2022  318

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số: 39/TB-ĐT

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v nhận đơn xin hoãn thi, đổi ca thi, thi ghép học kỳ 2, năm học 2021-2022

của sinh viên các khóa hệ đại học chính quy

 

Căn cứ vào lịch thi học kỳ 2, năm học 2021 - 2022 các khóa 15, khóa 16, khóa 18, ngoài tiến độ và các lớp K15, K16 chất lượng cao hệ đại học chính quy đã ban hành, các sinh viên các khóa có nhu cầu thi ghép, đổi ca thi, hoãn thi nộp đơn cho Phòng Đào tạo (Phòng 304 – Nhà Hiệu bộ). Lưu ý: Các sinh viên xin thi ghép phải mang theo đơn xin hoãn thi từ đợt thi trước, sinh viên hoãn thi lý do ốm đau phải mang theo xác nhận của cơ quan y tế, đổi ca thi do trùng lịch thi phải in lịch thi cá nhân từ hệ thống IU sinh viên). Phòng Đào tạo nhận đơn của sinh viên từ ngày 28 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 06 tháng 5 năm 2022.

Quá thời hạn trên, Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết đơn của sinh viên, trừ những trường hợp sinh viên hoãn thi vì các lý do đột xuất (ốm đau, tai nạn).

Vậy Phòng Đào tạo thông báo để sinh viên chính quy các khóa biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Cố vấn học tập (để biết);

- Sinh viên chính quy các khoá (để thực hiện);

- Viện Đào tạo quốc tế;

- Đăng tải Website Nhà trường;

- Lưu: ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền


BÀI VIẾT LIÊN QUAN