Thông báo về việc nhận đơn học lại môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh của sinh viên hệ đại học chính quy, học kỳ 3, năm học 2023-2024

 08/07/2024  294

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:  83 /TB-ĐT

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 05 tháng  7   năm 2024

THÔNG BÁO

V/v nhận đơn xin học môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh

hệ Đại học chính quy học kỳ 3, năm học 2023-2024

 

Căn cứ Công văn số 348/TTGDQPAN - ĐT ngày 04 tháng 7 năm 2024 của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Thái Nguyên về việc xây dựng kế hoạch giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh học kỳ 3, năm học 2023 -2024 và kế hoạch đào tạo của Nhà trường. Thời gian sinh viên hệ Đại học chính quy (khóa 19 trở về trước) sẽ học môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh từ ngày 15 tháng 7 năm 2024 đến ngày 05 tháng 8 năm 2024. Phòng Đào tạo thông báo:

+ Đối với những sinh viên đã học môn học GDQP&AN nhưng chưa đạt:

Sinh viên nộp đơn xin học lại (Theo mẫu) trực tiếp với Trung tâm Giáo dục quốc phòng & An ninh (Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên: Phòng 105 Nhà N6) hoặc nộp qua zalo cho cô Huệ: 0362. 045.219 . Học phí: Nộp trực tiếp tại Trung tâm GDQP&AN sau ngày nhập học.

* Thời gian nhận đơn: Từ ngày 05/7/2024 đến ngày 12/7/2024 (Trong giờ hành chính trừ Thứ Bẩy, Chủ nhật).

+ Đối với những sinh viên chưa học môn học GDQP&AN: (Chỉ áp dụng cho sinh viên khóa 19 hệ đại học chính quy trở về trước):

Sinh viên nộp đơn xin nộp đơn xin học môn học GDQP&AN (Mẫu kèm theo) cho Phòng Đào tạo (Phòng 304 – Nhà Hiệu bộ Trường Đại học Kinh tế & QTKD).

* Thời gian nhận đơn: Từ ngày 08/7/2024 đến hết ngày 11/7/2024.

+ Thời gian nhập học: Đúng 7h30 ngày 14 tháng 7 năm 2024: Sinh viên tập trung tại sân trước của Hội trường lớn để nhận lớp, nghe phổ biến quy chế, xem kế hoạch học tập, Danh sách lớp và kế hoạch học tập được đăng tải trên Website và bảng tin của trung tâm.

Quá thời hạn trên, Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết đơn của sinh viên. Vậy, Phòng Đào tạo thông báo để cố vấn học tập triển khai đến sinh viên sinh viên chính quy các khóa biết và thực hiện.

*Lưu ý:  Thông báo này không áp dụng cho sinh viên khóa 20 hệ đại học chính quy.

 

Nơi nhận:

- Cố vấn học tập (để biết);

- Sinh viên chính quy các khoá (để thực hiện);

- Đăng tải Website Nhà trường;

- Lưu: ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Văn Thông

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN