Thông báo về kế hoạch học môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh của sinh viên khóa 16 hệ đại học chính quy

 09/09/2020  853

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

  Số: 797/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Thái Nguyên, ngày  09  tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v kế hoạch học môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh của sinh viên

Khóa 16 hệ đại học chính quy

 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo hệ đại học chính quy năm học 2020-2021 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên; Căn cứ Thông báo số 461/TB-TTGDQPAN ngày 08 tháng  9 năm 2020 của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thông báo:

1. Thời gian:

 - Đúng 08 gi Thứ Sáu ngày 11 tháng 9 năm 2020: Lớp trưởng, cán bộ các lớp khóa 16 hệ đại học chính quy có mặt tại Ký túc xá Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh gặp cán bộ quản lý để nhận danh sách biên chế lớp học và phòng ở Ký túc xá.

-  Đúng 08 giờ Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2020: Sinh viên khóa 16 hệ đại học chính quy có mặt tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh để nhập học và nhận quân trang, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu học tập, ổn định nơi ăn ở, sinh hoạt.

2. Địa điểm nhập học:

Tại Ký túc xá của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Thái Nguyên.

*Chú ý: Sinh viên vào học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh cần mang theo những tư trang, vật dụng cá nhân cần thiết đảm bảo cho sinh hoạt và học tập.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị sinh viên và các đơn vị liên quan liên hệ theo số điện thoại của cán bộ trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh: 0986.934.115 để được giải đáp.

Nhà trường thông báo để cố vấn học tập triển khai đến sinh viên khóa 16 hệ đại học chính quy biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Cố vấn học tập (để biết);

- Sinh viên chính quy khoá 16 (để thực hiện);

- Đăng tải Website Nhà trường;

- Lưu: VT, ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

  TS. Tạ Thị Thanh Huyền


BÀI VIẾT LIÊN QUAN