Thông báo v/v triển khai thay đổi thông tin đăng ký thuế

 09/09/2022  826

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Số: 971/CV-ĐHKT&QTKD/KH-TC

V/v triển khai thay đổi thông tin

đăng ký thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Thái Nguyên, ngày  09 tháng  09 năm 2022

 

Kính gửi: Trưởng các đơn vị

 

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế Thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân;

Căn cứ vào Công văn số 3948/CTTNG-KK ngày 05/08/2022 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thay đổi thông tin đăng ký thuế cho các cá nhân không kinh doanh.

Để triển khai việc thay đổi thông tin đăng ký thuế của CBVC Nhà trường, Phòng Kế hoạch – Tài chính đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo tới toàn thể CBVC thuộc đơn vị mình một số nội dung sau:

            1. Phô tô căn cước công dân (Không cần công chứng)

            2. Lập mẫu 08 – MST (Mẫu đính kèm )

            3. Thời gian và địa điểm nộp: Các đơn vị tập hợp hồ sơ theo đơn vị và nộp về Phòng 209- Nhà hiệu bộ trước 16h ngày 15/09/2022. Quá thời hạn trên đơn vị nào không nộp hồ sơ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

            Trong quá trình thực hiện mọi thắc mắc xin liên hệ đ/c Phạm Thanh Hà (ĐT 0987 383 783) trong giờ hành chính.

            (Lưu ý: Đối với CBVC đã thay đổi thông tin thì không cần nộp hồ sơ)

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Các đơn vị trong trường (t/hiện);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

P.TRƯỞNG PHÒNG KH - TC

    (Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thị Kim Anh

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN