Thông báo V/v trả tài liệu mượn quá hạn của thư viện (Lần 2)

 19/10/2022  766

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1173/ TB-ĐHKT&QTKD-TTTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO (Lần 2)

V/v trả tài liệu mượn quá hạn của thư viện

 

Căn cứ quy định Quản lý và sử dụng Thư viện của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 678/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTTV, ngày 06 tháng 6 năm 2022.

Nhà trường đề nghị sinh viên trả lại tài liệu đã mượn quá hạn cho Thư viện. (Danh sách bạn đọc mượn tài liệu quá hạn gửi kèm Thông báo này qua email).

Đề nghị Thầy/Cô Trưởng các đơn vị quán triệt, đôn đốc sinh viên thuộc đơn vị thực hiện.

Địa điểm trả tài liệu: Phòng 103 – GK2.

Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.

Hạn trả: Trước 16h00 ngày 30/10/2022.

Sau thời hạn trên, Trung tâm Thông tin – Thư viện sẽ lập danh sách những sinh viên chưa thực hiện trả tài liệu gửi Phòng Công tác HSSV xử lý theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo).

- Các đơn vị (t/hiện).

- Lưu: VT, TTTV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TT-TV

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Trần Thanh Tùng


BÀI VIẾT LIÊN QUAN