Thông báo V/v trả sách của sinh viên

 25/08/2022  770

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Số:  06  /TB-TTTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 25  tháng 8  năm 2022

THÔNG BÁO

        V/v trả sách của sinh viên   

Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo và đề nghị những sinh viên hiện đang mượn sách học kỳ 2, học kỳ 3 năm học 2021 - 2022, trả sách cho Thư viện Nhà trường như sau:

- Địa điểm:  Phòng 103 - Giảng đường GK2

- Hạn trả : Trước 16h00 ngày 15/9/2022 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

Lưu ý:

- Khi đến Thư viện trả sách sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên.

- Những sinh viên chưa trả hết sách đã mượn của Thư viện sẽ không được mượn sách mới.

 Sau thời hạn trên, Trung tâm Thông tin – Thư viện sẽ lập danh sách sinh viên mượn tài liệu quá thời gian quy định được gửi tới Khoa và Phòng Công tác HSSV xử lý theo quy đinh.

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.                                                                            

Nơi nhận:

- Đăng tải Website;

- Lưu TTTV.

KT.GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Trần Thanh Tùng

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN