Thông báo V/v trả sách của sinh viên

 09/02/2022  1274

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Số:  02  /TB-TTTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  7  tháng 2  năm 2022

THÔNG BÁO

V/v trả sách của sinh viên   

Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo và đề nghị những sinh viên hiện đang mượn sách học kỳ 1 năm học 2021-2022, trả sách cho Thư viện Nhà trường như sau:

- Thời gian: Trước ngày 18/2/2022 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

- Địa điểm:  Phòng 103 - Giảng đường GK2.

Lưu ý: - Khi đến Thư viện trả sách sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên.

- Những sinh viên chưa trả hết sách đã mượn của Thư viện sẽ không được mượn sách mới

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.

                                                                             

Nơi nhận:

- Đăng tải Website;

- Lưu TTTV.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Trần Thanh Tùng

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN