Thông báo V/v thu học phí kỳ III năm học 2021-2022

 27/07/2022  1450

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:   795   /TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 27 tháng 07 năm 2022 

THÔNG BÁO
V/v thu học phí kỳ III năm học 2021-2022

 

Căn cứ Quyết định số 771/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 26/8/2021 của Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh về việc quy định mức thu học phí năm học 2021-2022;

Căn cứ kế hoạch và tiến độ học tập kỳ III năm học 2021-2022.

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo thu học phí học kỳ III năm học 2021-2022 như sau:

1. Thời gian thu học phí: Từ ngày 08/08/2022 đến ngày 19/08/2022

2. Hình thức thu tiền:

- Đối với sinh viên K18 thu qua hình thức Viettel pay

- Các khoá còn lại thu qua tài khoản ngân hàng của sinh viên do Nhà trường đã mở cho sinh viên tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).

- Sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân theo số tiền học phí phải đóng được thông báo trên hệ thống IU cá nhân và đảm bảo số dư tối thiểu duy trì tài khoản (50.000 đồng).

3. Trách nhiệm của các Phòng, Khoa liên quan:

- Phòng Đào tạo: Xác định tổng số tín chỉ đăng ký học tập trên hệ thống IU của sinh viên trước ngày 08/08/2022.

- Phòng Công tác - HSSV: Gửi tin nhắn thông báo thu học phí tới sinh viên thông qua hệ thống tin nhắn của Nhà trường.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: Gửi danh sách thu học phí cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; kiểm soát dữ liệu sinh viên đã nộp học phí trên hệ thống IU.

- Các Khoa chuyên môn: Chỉ đạo các cố vấn học tập triển khai, đôn đốc sinh viên nộp học phí theo thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện, mọi vướng mắc xin liên hệ Đ/c Nguyễn Thị Kim Anh, số điện thoại: 0916.336.630.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng Đào tạo;

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- BCN các Khoa (t/báo tới SV);

- Cố vấn học tập;

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG KH-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


 

(Đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Thị Kim Anh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN