Thông báo V/v thu học phí K15,16 học kỳ I năm học 2021-2022

 12/10/2021  2931

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:   996   /TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  08  tháng 10 năm 2021 

THÔNG BÁO
V/v thu học phí K15,16 học kỳ I năm học 2021-2022

 

Căn cứ Quyết định số 771/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 26/8/2021 của Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh về việc quy định mức thu học phí năm học 2021-2022;

Căn cứ kế hoạch và tiến độ học tập kỳ 1 năm học 2021-2022.

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo thu học phí đối với K15, K16 kỳ I năm học 2021-2022 như sau:

1. Thời gian thu học phí: Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 29/10/2021

2. Hình thức thu tiền:

- Thu qua tài khoản ngân hàng của sinh viên do Nhà trường đã mở cho sinh viên tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).

- Sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân theo số tiền học phí phải đóng được thông báo trên hệ thống IU cá nhân và đảm bảo số dư tối thiểu duy trì tài khoản (50.000 đồng).

3. Trách nhiệm của các Phòng, Khoa liên quan:

- Phòng Đào tạo: Xác định tổng số tín chỉ đăng ký học tập trên hệ thống IU của sinh viên trước ngày 11/10/2021.

- Phòng Công tác - HSSV: Gửi tin nhắn thông báo thu học phí tới sinh viên thông qua hệ thống tin nhắn của Nhà trường trước ngày 13/10/2021.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: Gửi danh sách thu học phí cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; kiểm soát dữ liệu sinh viên đã nộp học phí trên hệ thống IU; xuất Hóa đơn thu tiền học phí và bàn giao cho cố vấn học tập trước ngày 15/11/2021.

- Các Khoa chuyên môn: Chỉ đạo các cố vấn học tập triển khai, đôn đốc sinh viên nộp học phí theo thời gian quy định; nhận Hóa đơn thu tiền học phí từ Phòng Kế hoạch - Tài chính và trả cho sinh viên lớp mình phụ trách vào kỳ sinh hoạt lớp gần nhất.

Lưu ý: Trường hợp sinh viên rút học phần theo Thông báo số 994/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 7/10/2021 về việc tổ chức giảng dạy và hỗ trợ học tập đối với sinh viên các khoá hệ ĐHCQ trong học kỳ I năm học 2021-2022 thì chưa phải nộp học phí.

Trong quá trình thực hiện, mọi vướng mắc xin liên hệ Đ/c Nguyễn Thị Kim Anh, số điện thoại: 0911.342.088.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng Đào tạo;

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- BCN các Khoa (t/báo tới SV);

- Cố vấn học tập;

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KH-TC
 

(Đã ký)
 

 

Th.S Đặng Quỳnh Trinh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN