Thông báo V/v thu học phí cao học

 21/12/2020  498

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1239/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Thái Nguyên, ngày 21 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc thu học phí cao học

 

Căn cứ Quyết định số 1837/QĐ-ĐHTN ngày 14/9/2020 về việc quy định mức thu học phí năm học 2020-2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

Nhà trường đã có thông báo số 1087/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 16/11/2020 về việc thu học phí sau đại học năm học 2020-2021 từ ngày 01/12/2020 đến ngày 15/12/2020. Hiện nay, còn nhiều học viên các lớp cao học chưa nộp học phí (Có danh sách kèm theo).

Nhà trường thông báo thu học phí tới toàn thể học viên cao học như sau:

1. Thời gian thu học phí:

Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 28/12/2020.

2. Hình thức thu, địa điểm thu tiền

- Nộp bằng tiền mặt: Tại phòng 208 - Nhà làm việc và nghiên cứu Trường ĐH Kinh tế và QTKD.

- Nộp bằng chuyển khoản:

Số Tài khoản: 39010009999968

Đơn vị hưởng: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên.

Lưu ý:  Khi nộp tiền vào tài khoản nhà trường, đề nghị ghi đầy đủ Họ tên, lớp ở dòng nội dung trên giấy nộp tiền (Ví dụ: Nguyễn Văn A , CH K17QLKT A nộp HP).

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Phòng Đào tạo (đôn đốc người học);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Trần Quang Huy


BÀI VIẾT LIÊN QUAN