Thông báo V/v thay đổi thời gian bắt đầu giảng dạy và học tập học kỳ I năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ ĐHCQ K14, K15, K16

 27/08/2020  725

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:   221  /TB-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày   27  tháng   08  năm 2020

THÔNG BÁO
V/v thay đổi thời gian bắt đầu giảng dạy và học tập học kỳ I năm học

 2020-2021 đối với sinh viên hệ ĐHCQ K14, K15, K16

 

           Theo kế hoạch ban đầu của Nhà trường, sinh viên các khóa 14, 15, 16 hệ ĐHCQ bắt đầu học kỳ I năm học 2020-2021 từ 31/08/2020.

          Căn cứ tình hình phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Covid-19,  thứ 5 ngày 03/09/2020 Nhà trường sẽ tổ chức lịch sinh hoạt lớp cho sinh viên các khóa 14, 15, 16 để hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sinh viên các khóa 14, 15, 16 thay đổi thời gian bắt đầu học kỳ I năm học 2020-2021 từ ngày 04/09/2020.

          Lịch nghỉ và học bù cụ thể như sau:

Khóa

Thời gian nghỉ

Thời gian dạy và học bù

K14, K15

31/08/2020

20/09/2020

01/09/2020

27/09/2020

03/09/2020

04/10/2020

K16

31/08/2020

25/10/2020

01/09/2020

01/11/2020

03/09/2020

08/11/2020

 

Ghi chú: Số tiết và giảng đường lịch học bù không thay đổi.

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo đến giảng viên và cố vấn học tập triển khai đến sinh viên được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- BCN các khoa (t/hiện);

- Trung tâm HTQT về ĐT&DH;

- Đăng tải Website;

- Lưu ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                            

 (đã ký)

 

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN