Thông báo V/v thay đổi lịch học bù ngày 31/05/2020

 22/05/2020  929

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:   180 /TB-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày    22    tháng   5    năm 2020

THÔNG BÁO

V/v thay đổi lịch học bù ngày 31/05/2020

 

            Căn cứ thông báo số 162/TB-ĐT ngày 12 tháng 03 năm 2020 của Nhà trường về kế hoạch dạy và học bù đối với sinh viên hệ ĐHCQ K14, K15, K16 trong học kỳ II năm học 2019-2020, đối với các lớp hệ ĐHCQ K15, K16 lịch nghỉ giỗ tổ Hùng Vương (ngày 02/04/2020) sẽ bù vào chủ nhật (ngày 31/05/2020).

           Tuy nhiên, do phát sinh lịch thi tiếng anh A2, lịch học của các lớp Cao học, lịch học liên thông, lịch thi K12, K13, lịch thi văn bằng 2 nên quỹ giảng đường không đủ để học bù. Do đó, lịch học bù các lớp hệ ĐHCQ K15, K16 chủ nhật (ngày 31/05/2020) sẽ được chuyển sang chủ nhật (ngày 21/06/2020).

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, thông báo đến giảng viên giảng dạy, cố vấn học tập và sinh viên được biết để thực hiện./.

Ghi chú: Số tiết và giảng đường học bù không thay đổi.

 

Nơi nhận:

- BCN các khoa (t/hiện);

- Đăng tải Website;

- Lưu  ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 (đã ký)

 

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền


BÀI VIẾT LIÊN QUAN