Thông báo V/v sinh viên chưa nộp học phí hệ đại học chính quy năm học 2020-2021

 26/07/2021  273

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 721/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v sinh viên chưa nộp học phí hệ đại học chính quy năm học 2020-2021

 

Hiện nay, còn nhiều sinh viên các khóa hệ đại học chính quy chưa nộp học phí học kỳ 1, học kỳ 2 và học kỳ 3 năm học 2020-2021. Phòng Kế hoạch-Tài chính đề nghị các Khoa chuyên môn chỉ đạo các cố vấn học tập đôn đốc và hỗ trợ những sinh viên còn nợ học phí theo danh sách đính kèm (số liệu được chốt đến hết ngày 25/7/2021).

Để công tác nộp học phí diễn ra thuận lợi, Phòng Kế hoạch-Tài chính có một số lưu ý đối với sinh viên như sau:

1. Đối với sinh viên K14, K15, K16, K17:

- Sinh viên có tên tại Danh sách số 1 (đã có số tài khoản): Đề nghị sinh viên sử dụng số tài khoản trong danh sách này để nộp tiền. Trường hợp tài khoản đã bị khóa, sinh viên mang chứng minh thư nhân dân (hoặc căn cước công dân) ra Ngân hàng NN&PTNT gần nhất để được hỗ trợ.

- Sinh viên có tên tại Danh sách số 2 (chưa có số tài khoản): Đề nghị sinh viên cung cấp số tài khoản tại Ngân hàng NN&PTNT mà Nhà trường đã mở cho sinh viên khi nhập học về Phòng Kế hoạch-Tài chính. Trường hợp sinh viên chưa được Nhà trường mở tài khoản thì mở tài khoản tại Ngân hàng NN&PTNT và cung cấp cho Phòng Kế hoạch-Tài chính. Sinh viên có thể cung cấp số tài khoản bằng hai cách:

Cách 1: Gọi điện thoại trực tiếp cho Phòng Kế hoạch-Tài chính theo số điện thoại: 02083 947 147.

Cách 2: Nhắn tin theo cú pháp: “Họ và tên, Mã số sinh viên, Số tài khoản mở tại Ngân hàng NN&PTNT” tới số điện thoại 0913 644 504 (Thầy Văn).

2. Đối với sinh viên K10, K11, K12, K13:

Sinh viên có thể nộp học phí bằng tiền mặt tại Phòng Kế hoạch-Tài chính. Trường hợp sinh viên có nguyện vọng chuyển khoản thì chuyển vào tài khoản của Nhà trường theo số tài khoản:

Tài khoản: 3901 0009 999 977 tại Ngân hàng BIDV Thái Nguyên

Tên đơn vị hưởng: Trường Đại học kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Cú pháp chuyển tiền: “Họ và tên (có dấu), Mã số sinh viên, Số điện thoại”

3. Sinh viên nộp tiền bằng chuyển khoản phải đảm bảo số dư trên tài khoản tối thiểu là 50.000 đồng sau khi nộp học phí. Trong vòng 4 ngày kể từ thời điểm Ngân hàng trừ tiền trên tài khoản của sinh viên, Phòng Kế hoạch-Tài chính sẽ nhập số tiền sinh viên đã đóng trên hệ thống IU.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- BCN các khoa;

- Cố vấn học tập các lớp;

- Gửi SMS;

- Đăng tải website;

- Lưu VT, KHTC.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KH-TC

 

(Đã ký)

 

Ths. Đặng Quỳnh Trinh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN