Thông báo V/v phát bằng tốt nghiệp Đại học hệ Liên thông và Văn bằng 2

 14/11/2022  276

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

­­Số:  1296/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 11  năm 2022

THÔNG BÁO

V/v phát bằng tốt nghiệp Đại học hệ Liên thông và Văn bằng 2

 

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp đại học hệ Liên thông và Văn bằng 2 cho sinh viên/học viên tốt nghiệp tháng 10 năm 2022 như sau:

1. Thời gian:            Ngày 17, 18 tháng 11 năm 2022

(Buổi sáng:  8h00 - 11h00; Buổi chiều: 14h00 - 17h00)

2. Địa điểmPhòng Công tác HSSV (Phòng 109 – Tòa nhà Hiệu bộ)

3. Đối tượng: Sinh viên các lớp tốt nghiệp tháng 10 năm 2022 (theo Quyết định số 1248, 1249/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 06/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học văn bằng 2 hình thức chính quy và sinh viên hệ liên thông cao đẳng lên đại học hình thức VLVH năm 2022)

4. Yêu cầu đối với sinh viên khi đến nhận bằng tốt nghiệp

- Đến đúng thời gian và địa điểm theo quy định để công tác phát bằng được nhanh chóng và thuận lợi;

- Phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước hay Hộ chiếu khi nhận bằng tốt nghiệp.

- Phải kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân trên bằng tốt nghiệp trước khi ký nhận vào sổ bằng. Nếu có sai sót phải báo ngay cho người phụ trách để giải quyết.

- Trường hợp sinh viên/học viên không đến nhận bằng tốt nghiệp theo thời gian quy định tại thông báo này, Nhà trường sẽ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên trong giờ hành chính vào thứ Ba và thứ Năm hằng tuần tại Phòng 109 – Tòa nhà Hiệu bộ của Trường.

- Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận bằng tốt nghiệp thay mình, sinh viên/học viên phải làm hồ sơ ủy quyền. Hồ sơ ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp gồm:

+ Giấy ủy quyền phải có xác nhận của chính quyền địa phương (theo mẫu đính kèm).

+ CMND hoặc Thẻ căn cước của người ủy quyền và người được ủy quyền (Bản sao và Bản gốc để đối chiếu).

 (Trong quá trình thực hiện, khi cần hỗ trợ, sinh viên vui lòng liên hệ: Phòng Công tác HSSV - SĐT: 0208.3647.754 hoặc Chuyên viên Phạm Thu Hương – SĐT: 0977.387.666)

Nhà trường đề nghị các Khoa phối hợp thông tin cho sinh viên/học viên thuộc đơn vị quản lý biết về nhận bằng tốt nghiệp đại học được đầy đủ và đúng thời gian theo quy định./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Các đơn vị liên quan (để t/h);

- Đăng tải Website

- Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

(Đã ký)

 

TS. Đặng Tất Thắng

   

BÀI VIẾT LIÊN QUAN