Thông báo V/v nhận đơn xin học ghép môn học giáo dục quốc phòng-an ninh năm học 2020-2021

 22/07/2020  1194

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:  208  /TB-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v nhận đơn xin học môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh

hệ đại học chính quy năm học 2020-2021

 

Căn cứ Công văn số 1213/ĐHTN - ĐT ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Đại học Thái Nguyên về việc giao kế hoạch môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh năm học 2020 - 2021. Thời gian sinh viên khóa 16 hệ đại học chính quy đi học  môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh từ ngày 14 tháng 9 năm 2020 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020.  Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên hệ đại học chính quy các khóa chưa học môn học GDQP&AN như sau:

Sinh viên chưa học môn học GDQP&AN nộp đơn xin học môn học GDQP&AN (Mẫu kèm theo) cho Phòng Đào tạo (Phòng 304 – Nhà Hiệu bộ) để được học ghép cùng sinh viên khóa 16 hệ đại học chính quy. Thời hạn nhận đơn từ ngày 22   tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 10 tháng 8 năm 2020.

Quá thời hạn trên, Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết đơn của sinh viên. Vậy Phòng Đào tạo thông báo để cố vấn học tập triển khai đến sinh viên sinh viên chính quy các khóa K15 trở về trước được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Cố vấn học tập (để biết);

- Sinh viên chính quy các khoá (để thực hiện);

- Đăng tải Website Nhà trường;

- Lưu: ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

TS. Tạ Thị Thanh Huyền


BÀI VIẾT LIÊN QUAN