Thông báo V/v mượn sách của sinh viên

 25/08/2022  644

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Số:  05   /TB-TTTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 8  năm 2022

THÔNG BÁO

        V/v mượn sách của sinh viên         

Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo lịch mượn sách học kỳ 1 năm học 2022-2023 như sau:

- Thời gian mượn sách từ ngày 25/8/2022 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

 - Địa điểm:  Phòng 103 - Giảng đường GK2.

Lưu ý:

- Khi đến Thư viện mượn sách sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên.

- Những sinh viên chưa trả hết sách đã mượn của Thư viện sẽ không được mượn sách mới

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.                                                                              

Nơi nhận:

- Đăng tải Website;

- Lưu TTTV.

KT.GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Trần Thanh Tùng

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN