Thông báo v/v khai báo chỗ ỏ nội ngoại trú học kỳ II năm học 2019-2020

 07/05/2020  752

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 346 ĐHKT & QTKD - HSSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

V/v khai báo chỗ ỏ nội ngoại trú học kỳ II năm học 2019-2020

Thái Nguyên, ngày 7   tháng 05 năm 2020

 

                  

                                                  Kính gửi:    

                                                                   BCN Khoa Kinh tế;

                                                                   BCN Khoa Kế toán;

                                                                   BCN Khoa Quản trị Kinh doanh;

                                                                   BCN Khoa Ngân hàng - Tài chính;

                                                                   BCN Khoa Quản lý - Luật kinh tế;

                                                                   BCN Khoa Marketing Thương mại và DL;

                                                                   Trung tâm hợp tác Quốc tế về Đào tạo và Du học.

- Căn cứ theo chỉ đạo của Thủ tuớng Chính Phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID – 19 trong tình hình mới;

- Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 28/2/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về ban hành Quy chế phối hợp quản lý HSSV ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Nhà trường yêu cầu BCN các Khoa, Trung tâm HTQT về ĐT&DH có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các Cố vấn học tập, ban cán sự các lớp HSSV tổ chức cho sinh viên việc khai báo chỗ ở hiện tại học kỳ II năm học 2019-2020 dưới dạng file Excel bản mềm(gửi kèm). Kết quả gửi về phòng Công tác - HSSV (Bộ phận QLSV nội,  ngoại trú) Đ/c Thao  SĐT:  0912 735 447,  0972 406 947 ;  Emai: (lamthaongoaitru@Gmail.comtrước ngày 20 tháng 5 năm 2020 để tổng hợp danh sách viết báo cáo.

       Xin trân trọng cám ơn!  

 Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải websife;
- Lưu văn thư CTSV;

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PGS. TS TRẦN NHUẬN KIÊN


BÀI VIẾT LIÊN QUAN