Thông báo V/v hoàn trả tiền BHYT năm 2023 cho sinh viên

 07/11/2023  154

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1428  /TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 07 tháng 11 năm 2023

 THÔNG BÁO
V/v hoàn trả tiền BHYT năm 2023 cho sinh viên

 

Căn cứ vào thông báo số 1340/ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 23/11/2022 về việc thực hiện kế hoạch thu tiền và làm thẻ BHYT cho sinh viên năm 2023, Nhà trường đã hoàn thành việc cấp thẻ BHYT năm 2023 cho sinh viên.

Tuy nhiên, một số sinh viên đã có thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2023. Vì vậy, Nhà trường sẽ tiến hành hoàn trả số tiền BHYT sinh viên đã nộp (Có danh sách kèm theo).

1. Hình thức chi trả: Tiền mặt

2. Thời gian, địa điểm chi trả:

- Thời gian: Từ ngày 8/11/2023 đến hết ngày 17/11/2023.

- Địa điểm: Phòng 208 - Nhà làm việc và nghiên cứu

3. Lưu ý với sinh viên:

Sinh viên khi đến nhận tiền mang theo thẻ sinh viên, CCCD (hoặc CMTND).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG KH - TC

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thị Kim Anh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN