Thông báo V/v hoàn trả tiền BHYT năm 2021 cho sinh viên

 06/10/2021  101

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:  981/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  06  tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v hoàn trả tiền BHYT năm 2021 cho sinh viên

 

Thực hiện kế hoạch thu tiền và làm thẻ BHYT cho sinh viên năm 2021, Nhà trường đã hoàn thành việc cấp thẻ BHYT năm 2021 cho sinh viên.

Tuy nhiên, một số sinh viên đã có thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2021. Vì vậy, Nhà trường sẽ tiến hành hoàn trả số tiền BHYT sinh viên đã nộp (Danh sách kèm theo).

1. Hình thức chi trả: Tiền mặt

2. Thời gian, địa điểm chi trả:

- Thời gian: Từ ngày 7/10/2021 đến hết ngày 22/10/2021.

- Địa điểm: Phòng 208 – Nhà làm việc và nghiên cứu

3. Lưu ý với sinh viên:

Sinh viên khi đến nhận tiền mang theo thẻ sinh viên, CMND (CCCD).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG KH – TC

 

(Đã ký)

 

ThS. Đặng Quỳnh Trinh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN