Thông báo V/v đã hoàn thành tạo tài khoản / kết nối tới giải pháp quản lý người dùng vào hệ thống dùng chung

 01/06/2022  477

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 592 /TB-ĐHKT&QTKD-TTTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 6  năm 2022

THÔNG BÁO

V/v đã hoàn thành tạo tài khoản / kết nối tới giải pháp quản lý người dùng

vào hệ thống dùng chung

 

Căn cứ công văn số 597/ ĐHKTQD-BQLDA SAHEP, ngày 29/4/2022 về việc đăng ký sử dụng và đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm.

Căn cứ danh sách cán bộ, giảng viên, sinh viên (bạn đọc) đã đăng ký theo nội dung thông báo số 483 ngày 10/5/2022 về việc triển khai đăng ký sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung và đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm của  Nhà trường.

Trong khuôn khổ Dự án “ Xây dựng Thư viện điện tử dùng chung cho các cở sở giáo dục đại học ở Việt Nam chuyên sâu khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý”

Trung tân Thông tin – Thư viên thông báo việc tạo tài khoản / kết nối tới giải pháp quản lý người dùng vào hệ thống dùng chung nhằm mục đích giúp người dùng có thể truy cập cơ sở dữ liệu dùng chung mọi lúc mọi nơi. đã hoàn thành. (danh sách gửi email tớ các khoa, phòng , trung tâm, viện).

Tên đăng nhập: Là địa chỉ Email mà bạn đọc đã đăng ký.

Mật khẩu ngầm định là: 12345678.

Trung tân Thông tin – Thư viên thông báo để bạn đọc quản lý tài khoản và khai thác cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung.

                                                                              

Nơi nhận:

- BGH (Báo cáo);

- Đăng tải Website;

- các Khoa, Phòng, TT, Viện (thực hiện);

- Lưu VT, TT TT TV.

T/L HIỆU TRƯỞNG

KT.GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Trần Thanh Tùng


BÀI VIẾT LIÊN QUAN