Thông báo V/v chính sách hỗ trợ người học bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19

 05/05/2020  921

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 328 /ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  28 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v chính sách hỗ trợ người học bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19

 

Căn cứ vào chủ trương của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc hỗ trợ người học bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. Nhằm góp phần chia sẻ với gia đình sinh viên vượt qua những khó khăn đồng thời giúp sinh viên có thêm động lực để tiếp tục học tập, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thông báo về chính sách hỗ trợ như sau:

1. Hỗ trợ học tập trực tuyến

- Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy đã đăng kí học online và học online trong học kỳ 2 năm học 2019-2020;

- Mức hỗ trợ: 50.000 đồng/sv (Kinh phí hỗ trợ sẽ trừ vào học phí học kỳ II năm học 2019-2020)

2. Hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

a) Nội dung hỗ trợ:

- Đối tượng: Sinh viên hệ Chính quy thuộc một trong các đối tượng như sau:

+ Thuộc hộ nghèo, cận nghèo (có giấy xác nhận năm 2020); gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế có xác nhận của chính quyền địa phương…;

+ Gia đình không có thu nhập hoặc bị giảm thu nhập gặp khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19;

+ Các trường hợp đặc biệt khó khăn khác do dịch Covid-19 gây ra.

- Hình thức, số lượng, mức hỗ trợ: Nhà trường dự kiến hỗ trợ cho 400 sinh viên với mức 500.000đ/sinh viên (Kinh phí hỗ trợ sẽ trừ vào học phí học kỳ II năm học 2019-2020). Căn cứ vào số lượng sinh viên, hoàn cảnh gia đình và mức độ ảnh hưởng,nhà trường sẽ xét trao đến khi hết chỉ tiêu.

b) Hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị hỗ trợ (theo mẫu đính kèm);

- Bản sao công chứng Sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 hoặc giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương;

- Xác nhận về việc gia đình không có thu nhập hoặc bị giảm thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng dịch Covid-19 có xác nhận của chính quyền địa phương.

- Bản sao công chứng hộ khẩu thường trú;

c) Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

Thời gian:  Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/5/2020

Địa điểm:   Phòng Công tác HSSV (Phòng 109 - Khu hiệu bộ)

Sinh viên nộp hồ sơ đúng thủ tục, đúng thời gian theo quy định. Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ không giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ người học do dịch Covid 19. Kết quả xét duyệt sẽ được thông báo công khai trên website của Nhà trường và của phòng Công tác HSSV./.           

3. Tổ chức thực hiện

- Ban Giám hiệu: Trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ người học bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

- Phòng Công tác HSSV: Chịu trách nhiệm chủ trì và làm đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện chính sách này.

- Phòng Đào tạo: Cung cấp danh sách sinh viên đã đăng ký học online và học online trong học kỳ II năm học 2019-2020 để nhà trường ra quyết định hỗ trợ.

- Phòng Kế hoạch – Tài chính: Chuẩn bị kinh phí và thực hiện chi hỗ trợ cho sinh viên theo quyết định được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Các Khoa chuyên môn: Triển khai thông báo cho sinh viên, đôn đốc sinh viên thuộc các đối tượng được hỗ trợ làm đầy đủ hồ sơ và nộp đúng thời gian, địa điểm theo quy định để được xem xét nhận hỗ trợ.

Trên đây là một số nội dung về chính sách hỗ trợ người học do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đề nghị các Khoa chuyên môn triển khai tới sinh viên được biết và thực hiện theo nội dung của thông báo này.

 

Nơi nhận:                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị ;                                                                                                          

- Lưu VT, CTSV.                                                                                                               (Đã ký)    

 

                                                                                                                          PGS. TS. Trần Quang Huy


BÀI VIẾT LIÊN QUAN