Thông báo V/v chi trả lại tiền Bảo hiểm y tế năm học 2021-2022 cho sinh viên

 29/09/2022  677

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1078/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 28 tháng  09 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v chi trả lại tiền Bảo hiểm y tế năm học 2021-2022 cho sinh viên

 

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 25/4/2022 và ngày 10/6/2022 giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên và Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh;

Căn cứ số tiền sinh viên thực đóng Bảo hiểm y tế năm học 2021-2022.

Phòng Kế hoạch – Tài chính đề nghị các Khoa chuyên môn thông báo tới những sinh viên đã nộp thừa tiền Bảo hiểm y tế năm học 2021-2022 đến Phòng 208- Nhà làm việc nghiên cứu để nhận lại bằng tiền mặt.

Thời gian: Từ ngày 13/10/2022 đến ngày 14/10/2022.

Lưu ý: Sinh viên khi đến nhận tiền mang theo thẻ sinh viên, CMND (CCCD).

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/c);

- Các khoa chuyên môn (t/h);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KH-TC   

 

(Đã ký)

 

TS. Đặng Quỳnh Trinh

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN