Thông báo V/v trả tài liệu mượn quá hạn của thư viện

 19/06/2024  328

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:737 /TB-ĐHKT&QTKD-TTTV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v trả tài liệu mượn quá hạn của thư viện

 

Căn cứ quy định Quản lý và sử dụng Thư viện của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 678/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTTV, ngày 6 tháng 6 năm 2022.

Hiện nay còn một số sinh viên mượn tài liệu của Thư viện Nhà trường đã quá hạn trả tài liệu. Nhà trường yêu cầu những sinh viên còn mượn tài liệu quá hạn hoàn trả tài liệu cho thư viện. (Danh sách bạn đọc mượn tài liệu quá hạn đính kèm).

Đề nghị Thầy/Cô Trưởng các đơn vị quán triệt, đôn đốc sinh viên thuộc đơn vị thực hiện.

Địa điểm trả tài liệu: Phòng 103 – GK2.

Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.

Hạn trả: Trước 16h00 ngày 10/7/2024.

Sau thời hạn trên, Trung tâm Thông tin – Thư viện sẽ lập danh sách những sinh viên chưa thực hiện trả tài liệu gửi Phòng Công tác HSSV xử lý theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- BGH (Để b/c);

- Các đơn vị (Để t/h);

- Đăng Website;

- Lưu VT, TTTV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TT-TV

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Trần Thanh Tùng


BÀI VIẾT LIÊN QUAN