Thông báo v/v thu học phí hệ Đại học chính quy

 17/06/2024  645

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ&QTKD

Số:    721     /TB - ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  17  tháng  06  năm 2024   

THÔNG BÁO

V/v thu học phí hệ Đại học chính quy

 

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 14/03/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh về việc quy định mức thu học phí năm học 2023-2024;

Căn cứ kế hoạch và tiến độ học tập kỳ 1, kỳ 2 năm học 2023-2024;

Căn cứ kế hoạch và tiến độ học tập kỳ phụ năm học 2023-2024;

Nhà trường thông báo kế hoạch thu học phí còn nợ học kỳ 1, kỳ 2 và kỳ phụ năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 27/6 đến hết ngày 12/7/2024

2. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

        - Cách 1: Sinh viên thanh toán qua ứng dụng Viettel Money

        - Cách 2: Sinh viên chuyển khoản vào tài khoản:

            + Số tài khoản: 8501666898666

            + Tại: Ngân hàng AGRIBANK - Chi nhánh nam Thái Nguyên.

            +  Chủ tài khoản: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

            + Nội dung: Mã sinh viên_Lớp _Họ và tên_Số điện thoại

*Lưu ý: Yêu cầu sinh viên soạn nội dung tin nhắn đúng theo cú pháp hướng dẫn để Phòng KH-TC đối chiếu xác nhận đã thu học phí.

3. Trách nhiệm của các Phòng, Khoa chuyên môn

           - Phòng Công tác HSSV: Gửi thông báo tới sinh viên thông qua hệ thống tin nhắn của Nhà trường.

           - Phòng Đào tạo: Xác định tổng số tín chỉ đăng kí học tập trên hệ thống quản lý đào tạo IU của sinh viên.

           - Phòng Kế hoạch - Tài chính: Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu danh sách nộp học phí và  xuất hoá đơn điện tử.

          - Các Khoa chuyên môn: Chỉ đạo các cố vấn học tập triển khai, đôn đốc tới sinh viên của lớp mình để thực hiện đúng tiến độ.

 4. Đầu mối liên hệ

           Trong quá trình nộp học phí, mọi vướng mắc liên hệ với: Đ/c Lương Hoàng Văn (số điện thoại: 0913.644.504 trong giờ hành chính).

 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Phòng Đào tạo ;

- Phòng CT-HSSV ;

- BCN các Khoa

- Cố vấn học tập;

- Đăng tải website;

- Lưu: VT, KHTC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG KH-TC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thị Kim Anh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN