Thông báo V/v sinh viên không tham gia BHYT năm 2024

 23/02/2024  519

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ&QTKD

Số: 184/ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v sinh viên không tham gia BHYT năm 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 02 năm 2024

           Kính gửi: - Ban Chủ nhiệm các khoa;

       - Lãnh đạo viện Đào tạo Quốc tế.

                                      

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 29/02/2016 của Hiệu trưởng Truờng Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy;

Phòng Công tác HSSV nhận được minh chứng sinh viên đã tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2024 theo các nhóm đối tượng khác. Sau khi đã kiểm tra, đối chiếu, tổng hợp, Phòng Công tác HSSV đề nghị Ban Chủ nhiệm các khoa, Lãnh đạo Viện Đào tạo Quốc tế thông báo tới CVHT, Ban Cán sự các lớp sinh viên K17, K18, K19, K20 thuộc đơn vị mình kiểm tra, rà soát những sinh viên không tham gia BHYT năm 2024.

(Theo danh sách đính kèm)

Đề nghị các khoa/Viện gửi phản hồi về phòng Công tác HSSV (Phòng 109,  Nhà làm việc - Nghiên cứu) chậm nhất vào 11h00 ngày 26/02/2024 để Phòng chốt danh sách chính thức gửi về khoa/Viện làm căn cứ chấm điểm rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2023 - 2024. Mọi ý kiến phản hồi sau thời gian trên đều không có hiệu lực.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đăng tải Website Trường;

- Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

Đã ký

 

TS. Đặng Tất Thắng


BÀI VIẾT LIÊN QUAN