Thông báo nhận đơn Hoãn thi, Thi ghép, Đổi ca thi cùng K19 học kỳ 1 năm học 2022-2023 của sinh viên các khóa hệ ĐHCQ

 29/12/2022  671

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số: 155/TB-ĐT

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 12  năm 2022

THÔNG BÁO

V/v nhận đơn xin Hoãn thi, Đổi ca thi, Thi ghép cùng Khóa 19 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 của sinh viên các khóa hệ đại học chính quy

Căn cứ vào lịch thi học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 của sinh viên các khóa 19 hệ đại học chính quy ban hành ngày 29/12/2022.

Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên các khóa hệ đại học chính quy kế hoạch nhận đơn xin Thi ghép, Đổi ca thi, Hoãn thi (Mẫu đơn đính kèm) cùng Khóa 19, cụ thể như sau:

- Thời gian nhận đơn: từ ngày 30/12/2022 - 06/01/2023;

- Địa điểm nhận đơn: Phòng 304 - Nhà Hiệu bộ.

Lưu ý:

- Sinh viên xin Thi ghép phải mang theo đơn xin Hoãn thi từ đợt thi trước;

- Sinh viên Hoãn thi vì lý do ốm đau phải mang theo xác nhận của cơ quan y tế; Thời gian nộp đơn xin Hoãn thi chậm nhất sau 07 ngày tính từ ngày thi học phần Hoãn thi theo Lịch thi.

- Sinh viên Đổi ca thi do trùng lịch thi phải in lịch thi cá nhân từ hệ thống IU sinh viên.

Quá thời hạn trên, Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết đơn của sinh viên, trừ những trường hợp sinh viên Hoãn thi vì các lý do đột xuất (ốm đau, tai nạn).

Phòng Đào tạo thông báo để sinh viên các khóa hệ đại học chính quy biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Các Khoa/Viện Đào tạo quốc tế;

- Cố vấn học tập;

- Sinh viên chính quy các khoá (để thực hiện);

- Đăng tải Website Nhà trường;

- Lưu: ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền


BÀI VIẾT LIÊN QUAN