Thông báo V/v thu học phí học kỳ 3 năm học 2022-2023

 12/07/2023  620

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QTKD

Số:     900   /TB - ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  12  tháng  07  năm 2023   

THÔNG BÁO

V/v thu học phí học kỳ 3 năm học 2022-2023

 

-  Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 24/2/2023 của Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh về việc quy định mức thu học phí năm học 2022-2023;

- Căn cứ Hợp đồng cung cấp ứng dụng dịch vụ số: 001/VDS/VTPAY/TNN-ĐHKT&QTKDTN/2021 giữa Viettel Thái Nguyên - CN Tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội và Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh;

- Căn cứ kế hoạch và tiến độ học tập kỳ 3 năm học 2022-2023;

Nhà trường thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ 3 năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

1. Thời gian thu học phí: Từ ngày 18/07/2023 đến hết ngày 28/07/2023

2. Hình thức thanh toán

- Cách 1: Sinh viên thanh toán qua app Viettel Money. Tải, cài đặt app Viettel Money à thực hiện thanh toán học phí (hướng dẫn kèm theo).

- Cách 2: Sinh viên nộp học phí tại các điểm giao dịch, cửa hàng Viettel.

3. Trách nhiệm của các Phòng, Khoa chuyên môn

- Phòng Công tác HSSV: Phối hợp với Viettel Thái Nguyên tổ chức hướng dẫn sinh viên làm thủ tục định danh tài khoản Viettel Money, gửi thông báo tới sinh viên thông qua hệ thống tin nhắn của Nhà trường.

- Phòng Đào tạo: Xác định tổng số tín chỉ đăng kí học tập trên hệ thống quản lý đào tạo IU của sinh viên.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu danh sách nộp học phí và  xuất hoá đơn điện tử.

- Các Khoa chuyên môn: Chỉ đạo các cố vấn học tập triển khai, đôn đốc tới sinh viên để thực hiện đúng tiến độ.

* Lưu ý: Tất cả các sinh viên nộp học phí sau ngày 28/07/2023 tự chịu trách nhiệm.

4. Đầu mối liên hệ

- Viettel Thái Nguyên: Đ/c Yến (số điện thoại: 0984920666) và Đ/c Thủy (số điện thoại: 0983803869).

- Trường Đại học Kinh tế và QTKD: Đ/c Lương Hoàng Văn (số điện thoại: 0913.644.504).

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Phòng Đào tạo ;

- Phòng CT-HSSV ;

- BCN các Khoa

- Cố vấn học tập;

- Đăng tải website;

- Lưu: VT, KHTC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KH-TC

 

(Đã ký)

 

TS. Đặng Quỳnh Trinh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN