Thời gian đăng ký làm khóa luận cho sinh viên khóa 14 hệ Đại học Chính quy học kỳ 2 năm học 2020-2021

 31/03/2021  1114

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số: 18 /TB-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  29  tháng 3  năm 2021

THÔNG BÁO

Thời gian đăng ký làm khóa luận cho sinh viên khóa 14 hệ Đại học Chính quy học kỳ 2 năm học 2020-2021

 

Căn cứ Kế hoạch Đào tạo năm 2020-2021;

Nhà trường thông báo thời gian đăng ký làm khóa luận cho các sinh viên Khóa 14 như sau:

+ Đối tượng sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận: 2.5 trở lên

          + Thời gian đăng ký chính thức: từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021.

          + Thời gian hủy học phần (chỉ được hủy, không được đăng ký thêm): Hủy học phần từ ngày 26/4/2021 đến ngày 29/4/2021.

          Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa chỉ đạo Cố vấn học tập các lớp K14 thông báo đến sinh viên được biết và thực hiện đăng ký đúng hạn.

 

 

Nơi nhận:

- BCN các Khoa;

- Website;

- Lưu ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN