Thời gian đăng ký học thay thế khóa luận cho sinh viên khóa 14 hệ Đại học Chính quy học kỳ 2 năm học 2020-2021

 26/03/2021  1149

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số: 262 /TB-ĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  26  tháng 3  năm 2021

THÔNG BÁO

Thời gian đăng ký học  thay thế khóa luận cho sinh viên khóa 14 hệ Đại học Chính quy học kỳ 2 năm học 2020-2021

 

Căn cứ Thông báo số 261/TB-ĐT ngày 26 tháng 3 năm 2021 về việc ấn định môn học tự chọn thay thế khóa luận cho sinh viên khóa 14 hệ Đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Nhà trường thông báo thời gian đăng ký học như sau:

          + Thời gian đăng ký chính thức: từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021.

          + Thời gian đăng ký học ghép: Sinh viên tất cả các khóa 10,11,12,13 đăng ký học ghép với K14 từ ngày 19/4/2021 đến ngày 25/4/2021.

          + Thời gian hủy học phần (chỉ được hủy, không được đăng ký thêm): Hủy học phần từ ngày 26/4/2021 đến ngày 29/4/2021.

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa chỉ đạo Cố vấn học tập các lớp K14 và các Khóa 10,11,12,13 thông báo đến sinh viên được biết và thực hiện đăng ký đúng hạn.

 

Nơi nhận:

- BCN các Khoa;

- Website;

- Lưu ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

    Đã ký

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền


BÀI VIẾT LIÊN QUAN