Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

 08/03/2021  1007

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:  153/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  08 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 và hướng dẫn một số điều về thuế thu nhập cá nhân năm 2021

 

Căn cứ Thông tư số 156/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ/CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế Thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân;

Căn cứ Thông tư số 92/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Trường Đại học Kinh tế và QTKD thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên trong trường và người lao động (gọi chung là người lao động) các nội dung sau:

1. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2020

1.1. Về việc tập hợp các chứng từ từ thiện nhân đạo, khuyến học năm 2020

Các đơn vị tập hợp danh sách các cá nhân và số tiền tham gia đóng góp các khoản từ thiện nhân đạo, khuyến học năm 2020 có xác nhận của đơn vị được nhận hoặc của Công đoàn trường để làm cơ sở tính giảm trừ thuế TNCN năm 2020.

1.2. Ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2020

Nhà trường thực hiện quyết toán thu nhập từ tiền lương, tiền công thay cho người lao động có ủy quyền quyết toán thuế khi thỏa mãn đồng thời 03 điều kiện sau:

1) Có hợp đồng lao động với nhà trường trong năm 2020 từ 03 tháng trở lên.

2) Đã có mã số thuế và đang làm việc tại trường tại thời điểm ủy quyền.

3) Chỉ có thu nhập tại trường hoặc có thu nhập tại trường và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng/tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn và không có nhu cầu quyết toán thuế với phần thu nhập này.

Người lao động không thỏa mãn đồng thời các điều kiện trên phải tự quyết toán thuế với Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên trước ngày 29/4/2021 (Địa chỉ: Số 11 – 13 Đường Cách Mạng Tháng Tám – Phường Trưng Vương – TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Hồ sơ đăng ký ủy quyền theo Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN

1.3. Đối chiếu thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Nhà trường đã hoàn thành tính thuế thu nhập cá nhân năm 2020, các cá nhân có nhu cầu kiểm tra thu nhập đề nghị lên phòng 208, Nhà làm việc và nghiên cứu gặp đồng chí Nguyễn Văn Huy.

1.4. Khấu trừ thuế TNCN năm 2020 với cá nhân còn phải khấu trừ

Nhà trường sẽ tiến hành khấu trừ thuế thu nhập các cá nhân trong trường còn phải nộp vào lương hàng tháng hoặc thu tiền mặt với cá nhân có nhu cầu.

2. Hướng dẫn một số điều về thuế thu nhập cá nhân năm 2021

2.1. Đăng ký mã số thuế, điều chỉnh thông tin mã số thuế thu nhập cá nhân

a) Người lao động làm việc tại trường chưa có mã số thuế TNCN, hồ sơ gồm:

Mẫu số: 05/ĐK-TCT

Bản sao không cần công chứng: Thẻ Căn cước công dân (CCCD), Chứng minh thư nhân dân (CMTND).

Trường hợp các đơn vị trong trường khi ký kết hợp đồng lao động với các cá nhân ngoài trường phải có trách nhiệm cung cấp mã số thuế TNCN cho Phòng Kế hoạch - Tài chính.

b) Trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế:

- Mẫu số: 08-MST

Bản sao không cần công chứng: Thẻ CCCD, CMTND còn hiệu lực.

2.2. Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc và bổ sung hồ sơ người phụ thuộc

Người lao động chỉ phải đăng ký giảm trừ người phụ thuộc 01 lần trong suốt thời gian làm việc tại trường.

Trường hợp đăng ký mới hoặc đăng ký bổ sung, thay đổi người phụ thuộc hồ sơ gồm:

Mẫu số: 20-ĐK-TCT kèm theo:

a. Đối với người phụ thuộc là con ruột, con nuôi, vợ, chồng của người nộp thuế

- Đối với con dưới 18 tuổi: Bản chụp Giấy khai sinh (với con dưới 15 tuổi); CMTND hoặc CCCD với con từ đủ 15 tuổi trở lên, thẻ học sinh (nếu có). Các trường hợp đã đăng ký giảm trừ người phụ thuộc là con trước đây, nay đã đủ 15 tuổi trở lên, nộp bổ sung CMTND/CCCD.

- Đối với con trên 18 tuổi đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trong nước và ngoài nước: Bản chụp Giấy khai sinh, CMTND/CCCD, Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường, giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề. Các trường hợp đã đăng ký giảm trừ người phụ thuộc là con dưới 18 tuổi trước đây, nay đã đủ 18 tuổi trở lên và theo học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, yêu cầu nộp bổ sung Thẻ sinh viên.

- Đối với con trên 18 tuổi không theo học các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và có thu nhập dưới 1.000.000đ/tháng hoặc không có khả năng lao động: Bản chụp giấy khai sinh, CMTND/CCCD, giấy tờ xác nhận thu nhập dưới 1.000.000đ/tháng, giấy tờ xác nhận khuyết tật không có khả năng lao động theo Pháp luật về người khuyết tật.

Đối với vợ, chồng của người nộp thuế: Bản chụp CMTND/CCCD, hộ khẩu,  giấy tờ chứng minh mối quan hệ vợ chồng.

b. Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng minh gồm:

- Bản chụp CMTND/CCCD;

- Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), bản chụp đăng ký tạm trú của người phụ thuộc (nếu không cùng sổ hộ khẩu); giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

c. Đối với ông bà nội, ông bà ngoại, cô, dì, chú , bác, cậu ruột, anh chị em ruột, cháu ruột và các cá nhân khác:

- Bản chụp CMTND/CCCD;

- Bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu);

- Bản chụp đăng ký tạm trú của người phụ thuộc (nếu không cùng sổ hộ khẩu);

Mẫu số 09-XN-NPT

- Trường hợp người phụ thuộc trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như ung thư, suy thận mãn,..).

2.3. Khấu trừ thuế TNCN năm 2021

2.3.1. Người lao động là người Việt Nam hoặc người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên:

- Mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế:

+ Với cá nhân: 11 triệu đồng/tháng

+ Với người phụ thuộc: 4,4 triệu đồng/người phụ thuộc/tháng

- Đối với người lao động có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên, nhà trường sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN hàng tháng theo biểu thuế lũy tiến từng phần vào tiền lương, tiền công của người lao động hoặc thu tiền mặt.

- Đối với người lao động có hợp đồng lao động dưới 3 tháng có thu nhập phát sinh tại trường từ 2.000.000đ/tháng hoặc 2.000.000đ/lần trả thu nhập trở lên thì các đơn vị trong trường thực hiện khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thu nhập cho người lao động như sau:

+ Nếu người lao động có cam kết chỉ phát sinh thu nhập tại trường và tổng thu nhập trong năm không đến mức phải nộp thuế TNCN theo quy định thì sẽ không bị khấu trừ thuế TNCN. Người lao động đăng ký và ghi rõ Mã số thuế theo Mẫu số 02/CK-TNCN.

+ Nếu người lao động không có cam kết thì các đơn vị trong trường thực hiện khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 10% trên mỗi lần chi trả thu nhập.

2.3.2. Người lao động là người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam dưới 183 ngày:

Các đơn vị trong trường  thực hiện khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 20% cho mỗi lần chi trả thu nhập.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

Các đơn vị tập hợp hồ sơ theo đơn vị và gửi về:

- Địa điểm: Phòng 208  Nhà làm việc và nghiên cứu (nộp cho đ/c Nguyễn Văn Huy)

- Thời gian:

+ Với hồ sơ ủy quyền quyết toán thuế TNCN; chứng từ ủng hộ nhân đạo, khuyến học năm 2020; đối chiếu thu nhập năm 2020: Trước ngày 16/3/2021.

+ Với hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế; đăng ký, bổ sung người phụ thuộc năm 2021: Người lao động trong trường nộp hồ sơ khi có nhu cầu, chậm nhất trước ngày 15/12/2021.

 

Nơi nhận:

Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Các đơn vị trong trường (t/hiện);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KH - TC

 

(Đã ký)

 

ThS. Đặng Quỳnh Trinh

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN