Quyết định về việc khen thưởng sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyện học kỳ II năm học 2015-2016 (có danh sách đính kèm).

 04/10/2016  803

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ&QTKD
Số: 940 /QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Thái nguyên, ngày 20 tháng 9  năm 2016

Quyết Định
Về việc khen thưởng sinh viên có thành tích
trong học tập và rèn luyện học kỳ II năm học 2015-2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

         Căn cứ Quyết định số 136/QĐ- TTg ngày 02 tháng 08 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ vào Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục& Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-ĐHKT&QTKD ngày 24/4/ 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc ban hành Quy định công tác sinh viên trường Đại học Kinh tế & QTKD hệ chính quy;

Căn cứ vào kết luận của Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV Nhà trường họp ngày 19/9/2016 ;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác HSSV.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Nay công nhận danh hiệu:

+ Tập thế:   – Lớp sinh viên xuất sắc: 05 tập thể.

                   – Lớp sinh viên tiên tiến: 01 tập thể .

có thành tích trong học tập và rèn luyện học kỳ II năm học 2015-2016 (Danh sách kèm theo)

+ Cá nhân: – Sinh viên xuất sắc: 96 sinh viên,

– Sinh viên giỏi: 294 sinh viên,

– Sinh viên khá: 847 sinh viên

có thành tích trong học tập và rèn luyện học kỳ II năm học 2015-2016 (Danh sách kèm theo)

Điều 2.  – Thưởng cho tập thể:  + Lớp HSSV xuất sắc: 01 giấy khen + 300.000đ

+ Lớp HSSV tiên tiến: 01 giấy khen + 200.000đ

– Thưởng cho cá nhân:+ Sinh viên xuất sắc : 01 giấy khen +   100.000đ.

+ Sinh viên giỏi        : 01 giấy khen +     50.000đ.

+ Sinh viên khá         : 01 giấy khen.

Tổng số tiền khen thưởng: 26.000.000đ (Hai mươi sáu triệu  đồng chẵn)

Tiền  thưởng  cho các  tập  thể và cá  nhân được trích từ quỹ  thi đua khen thưởng của Nhà trường.

Điều 3: Các Ông trưởng Phòng công tác HSSV, Phòng KH-TC, BCN các Khoa, các đơn vị có liên quan và sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

– BGH (b/c);
– Như điều 3 (T/h);
– L­­­ưu VT, Phòng công tác HSSV.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN