Quyết định Về việc công nhận kết quả bình xét hưởng thu nhập tăng thêm Quý II năm 2022

 20/07/2022  734

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD

Số :  834 /QĐ-ĐHKT&QTKD - TTPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 7  năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả bình xét hưởng thu nhập tăng thêm

Quý II năm 2022

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

Căn cứ Quyết định số 136/2004/QĐ-TTg ngày 02/8/2004 của Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

 Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ--HĐĐHTN ngày 19/11/2021 của Hội đồng ĐHTN ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHTN “;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 17/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc ban hành quy chế Chi tiêu nội bộ;

Căn cứ Quyết định số 1213/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTPC ngày 21/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc ban hành Quy định về phân loại cán bộ viên chức để hưởng thu nhập tăng thêm;

Căn cứ kết quả họp ngày 28/6/2022 của Hội đồng phân loại cán bộ viên chức để hưởng thu nhập tăng thêm;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng phân loại cán bộ viên chức để hưởng thu nhập tăng thêm.

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả phân loại cán bộ viên chức để hưởng thu nhập tăng thêm Quý II năm 2022:

- Cán bộ viên chức xếp loại A: 107 người.

- Cán bộ viên chức xếp loại B: 220 người.

- Cán bộ viên chức xếp loại C: 1 người.

- Cán bộ viên chức xếp loại D: 34 người. (Trong đó: Không xét: 23 người; Xét không đạt: 11).

(có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các cá nhân được hưởng thu nhập tăng thêm Quý II năm 2022 theo mức hệ số thu nhập tăng thêm . Cụ thể:

- Cán bộ viên chức xếp loại A: được hưởng hệ số tăng thêm là 0,6.

- Cán bộ viên chức xếp loại B: được hưởng hệ số tăng thêm là 0,4.

- Cán bộ viên chức xếp loại C: được hưởng hệ số tăng thêm là 0,2.

- Cán bộ viên chức xếp loại D: không được hưởng thu nhập tăng thêm.

Kinh phí hưởng thu nhập tăng thêm được chi từ nguồn thu hợp pháp của Nhà trường.

Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng Phòng TTPC, Kế toán trưởng và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

-     Như điều 3 (t/h);

-     Lưu VT,TTPC.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PHÂN LOẠI CBVC

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Trần Quang Huy

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN