Quyết định Về việc công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng Năm học 2022 - 2023

 13/07/2023  1281

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD

Số : 853/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 11  tháng 07 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

Năm học 2022 - 2023

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

 

Căn cứ Quyết định số 136/2004/QĐ-TTg ngày 02/8/2004 của Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Luật TĐ - KT năm 2003;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ GDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Công văn số 1517/ĐHTN - PCTĐ ngày 27/5/2022 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên V/v  hướng dẫn tổng kết công tác  thi đua - khen thưởng năm học 2022-2023;

Căn cứ vào Quyết định số 678/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 30/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh V/v công nhận sáng kiến  năm học 2022-2023;

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ - ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 23/3/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD V/v kiện toàn thành viên Hội đồng TĐ-KT và Thường trực Hội đồng TĐ-KT Trường ĐH Kinh tế & QTKD;

Căn cứ kết quả họp xét thi đua ngày 04/7/2023 của Hội đồng  TĐ - KT Trường Đại học Kinh tế & QTKD;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2022-2023 cho:

 1 . Danh hiệu tập thể

- 20 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến".

(Có danh sách kèm theo)

 2 . Danh hiệu cá nhân

- 46 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở".

- 322 cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến".

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Công nhận các hình thức khen thưởng năm học 2022-2023 cho:

1 . Khen thưởng tập thể

- Giấy khen của Hiệu trưởng cho 14 tập thể.

(Có danh sách kèm theo)

2 . Khen thưởng cá nhân

- Giấy khen của Hiệu trưởng cho 46 cá nhân

(Có danh sách kèm theo)

Điều 3. Cá nhân, tập thể đạt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trên được cấp giấy chứng nhận và mức thưởng theo chế độ quy định

1 . Danh hiệu tập thể

- Tập thể lao động tiên tiến: 1.440.000đ/tập thể.

2 . Khen thưởng  tập thể

- Giấy khen của Hiệu trưởng cho  tập thể: 540.000đ/tập thể.

3 . Danh hiệu cá nhân

- Chiến sỹ thi đua cơ sở: 1.800.000đ/cá nhân.

- Lao động tiên tiến: 540.000đ/cá nhân.

4 . Khen thưởng  cá nhân

- Giấy khen của Hiệu trưởng cho  cá nhân: 270.000đ/cá nhân.

Tổng số tiền thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo Quyết định: 254.700.000 đ.

Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tư triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn.

Kinh phí khen thưởng được trích từ quỹ Thi đua Khen thưởng của Nhà trường.

Điều 4. Các Ông (bà) Trưởng Phòng KH-TC, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân, tập thể có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

-     ĐHTN (b/c);

-     BGH (b/c);

-     Như điều 4 (t/h);

-     Lưu TTPC,VT.

K/T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Đinh Hồng Linh

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN