Quyết định v/v khen thưởng sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyện năm học 2019-2020

 22/09/2020  873

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ&QTKD

Số: 822 /QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

          Thái nguyên, ngày 17  tháng 9  năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Khen thưởng sinh viên có thành tích

     trong học tập và rèn luyện năm học 2019-2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ- TTg ngày 02 tháng 08 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ  Quyết định số 4492/ QĐ-ĐHTN ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Giám  đốc  ĐHTN về việc Ban hành Quy chế công tác sinh viên ĐHTN đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-ĐHKT&QTKD ngày 9 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên trường Đại học Kinh tế & QTKD hệ chính quy;

Căn cứ vào kết luận của Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV Nhà trường họp ngày 11/9/2020.

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác HSSV.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Công nhận danh hiệu cho tập thể và cá nhân Sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyện năm học 2019-2020. Cụ thể như sau:

- Lớp sinh viên Xuất sắc: 05 tập thể.

- Lớp sinh viên Tiên tiến: 04 tập thể .

- Sinh viên Xuất sắc: 94 sinh viên.

- Sinh viên Giỏi: 223 sinh viên.

- Sinh viên Khá: 473 sinh viên.

(Danh sách tập thể)

(Danh sách sinh viên theo khoa)

Điều 2.  Trích từ quỹ thi đua khen thưởng của Nhà trường thưởng cho các tập thể và cá nhân. Cụ thể như sau:

- Lớp HSSV Xuất sắc:   01 giấy khen + 500.000 đ

- Lớp HSSV Tiên tiến: 01 giấy khen + 300.000 đ

- Sinh viên Xuất sắc:    01 giấy khen + 100.000 đ

- Sinh viên Giỏi:           01 giấy khen +   50.000 đ

- Sinh viên Khá:            01 giấy khen.

Tổng số tiền khen thưởng: 24.250.000đ

(Số tiền bẳng chữ: Hai mươi tư  triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

       Điều 3. Trưởng Phòng Công tác HSSV, Phòng KH-TC, BCN các Khoa, các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                     

    - BGH (b/c);

    - Như điều 3 (T/h);

    - Website;

    - L­­­ưu VT, CTSV.                         

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS Trần Quang Huy


BÀI VIẾT LIÊN QUAN