Quyết định số 810, kỷ luật sinh viên học kỳ 2 năm học 2019-2020

 16/09/2020  907

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ&QTKD

Số:  810 /QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

          Thái Nguyên, ngày  15  tháng  9  năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy, quy chế của Nhà trường

 Học kỳ II năm học 2019-2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Căn cứ  Nghị định số 31/CP ngày 04 tháng 04 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ- TTg ngày 02 tháng 08 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ vào Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục& Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ vào Quyết định số 1385/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc sửa đổi một số nội dung khung xử lý kỷ luật sinh viên hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 881/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 6 tháng 9 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh;

Căn cứ vào kết luận của Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV Nhà trường họp ngày 11/9/2020;

Xét đề nghị của ông trưởng phòng Công tác-HSSV.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Nay kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy, quy chế của Nhà trường trong học kỳ II năm học 2019 - 2020.

            Kỷ luật 02 sinh viên với hình thức đình chỉ học tập 01 học kỳ.

            Lý do: Nhờ người thi hộ.

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Thời gian sinh viên bị thi hành kỷ luật: Học kỳ I năm học 2020 – 2021.

Điều 3.Trưởng Phòng CTHSSV, Phòng Đào tạo, Phòng KH-TC, BCN Khoa Kế toán, Khoa Kinh tế, các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

    Nơi nhận:                                                                                     

    - BGH (b/c);

    - Như điều 3 (T/h);

    - L­­­ưu VT, CTSV.                         

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN