Quyết định số 404/QĐ-ĐHTN ngày 20/3/2019 về Quy định công tác TĐKT trong ĐHTN

 24/04/2019  583

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Số: 404/QĐ-ĐHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng

trong Đại học Thái Nguyên

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

            Theo đề nghị của Trưởng Ban Pháp chế và Thi đua,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên.

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 589/QĐ-ĐHTN ngày 29/3/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên.

            Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng của Đại học Thái Nguyên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:      

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3 (để t/h); 

- Bộ GDĐT (để b/c);

- Ban TĐKT tỉnh TN (để b/c);             

- Lưu: VP, PCTĐ.       

 

(Đã ký)

 

GS.TS. Phạm Hồng Quang


BÀI VIẾT LIÊN QUAN