Quyết định số 24/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTPC ngày 14/1/2019 V/v ban hành Bộ tiêu chí TĐ-KT

 01/07/2020  500

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số : 24  /QĐ-ĐHKT&QTKD - TTPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 14  tháng 01  năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Bộ tiêu chí Thi đua – Khen thưởng

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng”;

 Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng”;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-ĐHTN ngày 29/3/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định Công tác Thi đua-Khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên;

 Căn cứ kết quả họp ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bộ tiêu chí Thi đua, Khen thưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế  Quyết định số 132 /QĐ-ĐHKT&QTKD - TTPC ngày 26 tháng 02 năm 2018 về việc ban hành Bộ tiêu chí Thi đua, Khen thưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.  

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trong toàn Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-     BGH(để b/c)

-     Như điều 3 (để t/h);

-     Lưu VT,TTPC.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Trần Quang Huy

 

DOWNLOAD BỘ TIÊU CHÍ THI ĐUA KHEN THƯỞNG


BÀI VIẾT LIÊN QUAN