Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra và công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2017 - 2018

 15/08/2017  861

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

Số: 776/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Thái nguyên, ngày 15 tháng 08 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2017 - 2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Căn cứ Quyết định số 136/2004/QĐ-TTg ngày 02 tháng 08 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 732/2014/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thành lập phòng Thanh tra - Pháp chế trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh;

Căn cứ Quyết định 660/2015/QĐ-ĐHKT&QTKD ngày 20 tháng 07 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ của trường Đại học Kinh tế & QTKD;

Căn cứ Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2017 – 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 1551/2017/QĐ-ĐHTN ngày 02 tháng 08 năm 2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Thanh tra – Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2017 - 2018 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

 Kế hoạch chi tiết kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện và thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:

Hiệu trưởng (để chỉ đạo);

Như điều 2 (t/hiện);

Đăng tải Website;

Lưu VT, TTPC.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Trần Quang Huy

 

 

 

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       Thái Nguyên, ngày 15 tháng 08 năm 2017

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM HỌC 2017 - 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTPC ngày 15 tháng 08 năm 2017)

STT

Nội dung hoạt động

Đơn vị chủ trì, đầu mối

Đơn vị phối hợp

 

Thời gian thực hiện

 

I

THANH TRA, KIỂM TRA THEO KẾ HOẠCH

1

Tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng năm học 2016 – 2017 và triển khai kế hoạch năm học 2017 – 2018.

Phòng TT - PC

Các đơn vị trực thuộc trường

Tháng 8/2017

2

Thanh tra, kiểm tra tổng thể (giờ lên lớp của giảng viên, dự giờ giảng của các bộ môn, giờ sinh hoạt lớp, công tác kiểm tra giữa học phần, thi kết thúc học phần) các lớp đại học chính quy năm học 2017 – 2018.

Phòng TT - PC

Các đơn vị trực thuộc trường

Học kỳ I, Học kỳ II, Học kỳ III

3

Thanh tra, kiểm tra tổng thể (kiểm tra giờ lên lớp của giảng viên, học viên; công tác tổ chức thi kết thúc học phần) các lớp Sau đại học tại Trường Đại học Kinh tế và QTKD  năm học 2017 – 2018.

Phòng TT - PC

Phòng Đào tạo

Học kỳ I, Học kỳ II

4

Thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh, công tác nhập học (theo kết quả thi PTTH, xét học bạ) năm học 2017 – 2018.

Phòng TT - PC

Phòng CTHSSV

Tháng 7/2017

5

Kiểm tra hành chính Phòng Đào tạo bộ phận chính quy về việc xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy.

Phòng TT - PC

Phòng Đào tạo

Tháng 5/2018

6

Kiểm tra hành chính Phòng Công tác học sinh sinh viên.

Phòng TT - PC

Phòng CTHSSV

Tháng 12/2017

7

Thực hiện các hoạt động công tác phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phòng TT - PC

Các phòng chức năng

Cả năm

II

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THANH TRA ĐỘT XUẤT VÀ CÁC NHIỆM VỤ KHÁC

8

Thanh tra thi tuyển sinh, tốt nghiệp các hệ đào tạo VLVH, liên thông, văn bằng 2.

Phòng TT - PC

Các đơn vị có liên quan

Theo chỉ đạo của Hiệu trưởng

9

Thanh tra thi kết thúc học phần học kỳ I, II các lớp  đào tạo sau đại học tại các đơn vị liên kết.

Phòng TT – PC

Phòng Đào tạo

Theo kế hoạch của Phòng đào tạo và đơn vị liên kết

10

Thành lập các Đoàn thanh tra đột xuất do Hiệu trưởng yêu cầu khi có đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

Phòng TT - PC

Các đơn vị trong trường

Theo chỉ đạo của Hiệu trưởng

11

Hậu kiểm chứng chỉ, ngoại ngữ tin học cho cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Phòng TT - PC

Phòng Đào tạo, Phòng Hành chính – Tổ chức

Theo kế hoạch của Phòng Đào tạo

12

Kiểm tra giờ làm việc khối cán bộ phòng ban.

Phòng TT - PC

Các đơn vị trực thuộc Trường

Cả năm

13

Thực hiện những nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Phòng TT - PC

Các đơn vị có liên quan

Theo chỉ đạo của Hiệu Trưởng

III

TẬP HUẤN CHUYÊN NGÀNH

14

Cử cán bộ làm công tác thanh tra tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ về công tác thanh tra.

Phòng TT - PC

Theo Quyết định của Hiệu trưởng

Theo kế hoạch chung của ĐHTN

15

Tham gia các đợt tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, hội thảo do Bộ GD&ĐT, ĐHTN tổ chức.

Phòng TT - PC

Theo Quyết định của ĐHTN

Theo kế hoạch chung ĐHTN

16

Tham quan học tập tại các ĐH Quốc gia hoặc ĐH vùng.

Phòng TT - PC

Các đơn vị có liên quan

Theo kế hoạch của ĐHTN

Ghi chú: Trong trường hợp đột xuất nhằm phục vụ các đợt thanh tra của cơ quan cấp trên, các Phòng chức năng phải phối hợp với Phòng Thanh tra – Pháp chế xây dựng nội dung, kế hoạch trình Hiệu trưởng phê duyệt.

 

PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

TS. Trần Quang Huy

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (Đã ký)

 Ths. Nguyễn Quang Huy


BÀI VIẾT LIÊN QUAN