Quyết định kỷ luật SV học kỳ 3 năm học 2019-2020

 28/10/2020  1599

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ&QTKD

Số: 988/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thái nguyên, ngày  26 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy, quy chế của Nhà trường

Học kỳ III năm học 2019-2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Căn cứ  Nghị định số 31/CP ngày 04 tháng 04 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ- TTg ngày 02 tháng 08 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ vào Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục& Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ vào Quyết định số 1385/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc sửa đổi một số nội dung khung xử lý kỷ luật sinh viên hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 881/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 6 tháng 9 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh;

Xét đề nghị của ông trưởng phòng Công tác-HSSV.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Nay kỷ luật 07 sinh viên vi phạm nội quy, quy chế của Nhà trường học kỳ III năm học 2019-2020 với hình thức: Cảnh cáo.

             Lý do:  Vi phạm quy chế thi (mức đình chỉ thi)

                        (Danh sách kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Trưởng Phòng CTHSSV, Phòng Đào tạo, BCN các khoa, các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                     

    - BGH (b/c);

    - Như điều 3 (T/h);

    - L­­­ưu VT, Phòng công tác HSSV.                         

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN