Quyết định điều động sinh viên khóa 16 hệ đại học chính quy đi học môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh

 24/08/2020  883

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

Số: 721 /QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Thái  Nguyên, ngày 24  tháng 8  năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v điều động sinh viên đi học môn Giáo dục quốc phòng – An ninh

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

 

Căn cứ vào Nghị định số 31/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

      Căn cứ Quyết định số 136/2004/QĐ-TTg ngày 02/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh;

Căn cứ Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 14/QĐ-ĐHKT&QTKD - ĐT ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh;

Căn cứ Công văn số 1213/ĐHTN-ĐT ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc giao kế hoạch môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh năm học 2020 – 2021;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo,

                                                                                                                                                                                            

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử 992 sinh viên các lớp hệ đại học chính quy Khoá 16 (2019-2023) đi học môn Giáo dục quốc phòng – An ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh - Đại học Thái Nguyên trong thời gian từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/10/2020 cụ thể như sau:

-  Ngành Kế toán 07 lớp: 409 sinh viên;

-  Ngành Kinh tế 01 lớp: 8 sinh viên;

- Ngành Kinh tế đầu tư 01 lớp: 33 sinh viên;

- Ngành Kinh tế phát triển 01 lớp: 9 sinh viên;

- Ngành Quản lý công 01 lớp: 4 sinh viên;

- Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 01 lớp: 10 sinh viên;

-  Ngành Quản trị Kinh doanh 05 lớp: 251 sinh viên;

-  Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành 02 lớp: 42 sinh viên;

-  Ngành Marketing 01 lớp: 55 sinh viên;

-  Ngành Tài chính – ngân hàng 03 lớp: 95 sinh viên;

-  Ngành Luật Kinh tế 02 lớp: 76 sinh viên;

(Danh sách kèm theo)

Điều 2. Các Ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Công tác - HSSV và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- TTGDQP&AN Thái Nguyên;

- Lưu VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Trần Quang Huy


BÀI VIẾT LIÊN QUAN