Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020

 22/09/2020  846

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ&QTKD

Số:  821 /QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 Thái Nguyên, ngày  17 tháng   9  năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả rèn luyện

Học kỳ II Năm học 2019 - 2020

 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Căn cứ  Nghị định số 31/CP ngày 04 tháng 04 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;                

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ- TTg ngày 02 tháng 08 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Kinh tế và QTKD thuộc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 08 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-ĐHKT & QTKD-CTSV ngày 29 tháng 2 năm 2016 của Hiệu trưởng truờng Đại học Kinh tế và QTKD về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy;

Căn cứ vào kết quả của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện HSSV Nhà trường họp ngày 11/9/2020;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác HSSV.    

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2019- 2020 của 2823 sinh viên. Trong đó:

- Loại Xuất sắc là: 662 sinh viên;

- Loại Tốt là: 1385 sinh viên;

- Loại Khá là: 499 sinh viên;

- Loại Trung bình là: 144 sinh viên;

- Loại Yếu là: 38 sinh viên ;

- Loại Kém là: 95 sinh viên ;

(Danh sách kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Phòng công tác HSSV, Phòng Đào tạo, BCN các Khoa, các đơn vị có liên quan và sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

Nơi nhận:

    - BGH (b/c);

   - Như điều 3 (T/h);

   - Website;

   - L­­­ưu VT, CTSV.                     

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN