QĐ số 340 ngày 16/4/2021 v/v công nhận kết quả rèn luyện K14,15 học kỳ I năm học 2020-2021

 19/04/2021  1005

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ&QTKD

Số:  340 /QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 Thái Nguyên, ngày  16 tháng 4  năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả rèn luyện K14, K15

Học kỳ I Năm học 2020 - 2021

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

            Căn cứ  Nghị định số 31/CP ngày 04 tháng 04 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

            Căn cứ Quyết định số 136/QĐ- TTg ngày 02 tháng 08 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Kinh tế và QTKD thuộc Đại học Thái Nguyên;

            Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

            Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 08 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy;

            Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-ĐHKT & QTKD-CTSV ngày 29 tháng 2 năm 2016 của Hiệu trưởng truờng Đại học Kinh tế và QTKD về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy;

            Căn cứ vào kết quả của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện HSSV Nhà trường họp ngày 7/4/2021;

            Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác HSSV. 

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2020- 2021 của 1801 sinh viên K14, K15 (Danh sách đính kèm). Trong đó:

- Loại Xuất sắc là: 434 sinh viên;

- Loại Tốt là: 911 sinh viên;

- Loại Khá là: 234 sinh viên;

- Loại Trung bình là: 164 sinh viên;

- Loại Yếu là: 2 sinh viên ;

- Loại Kém là: 56 sinh viên ;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Phòng công tác HSSV, Phòng Đào tạo, BCN các Khoa, Viện Đào tạo Quốc tế, các đơn vị có liên quan và sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

    - BGH (b/c);

   - Như điều 3 (T/h);

   - L­­­ưu VT, CT HSSV;

    - Website.                       

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN