Phát bằng tốt nghiệp hệ Đại học hệ chính quy Đợt tốt nghiệp tháng 3/2022

 20/05/2022  1166

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

­­Số: 538 /TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 5  năm 2022

THÔNG BÁO

V/v phát bằng tốt nghiệp hệ Đại học hệ chính quy

Đợt tốt nghiệp tháng 3/2022

 

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 31/3/2022 của Hiệu trưởng nhà trường về việc công nhận tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, Nhà trường thông báo về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 như sau:

1. Thời gian:           Ngày 26, 27 tháng 5 năm 2022 (Thứ 5 và Thứ 6)

                    Buổi sáng:  8h00 - 11h00     ;     Buổi chiều: 14h00 - 17h00

2. Địa điểmPhòng Công tác HSSV (Phòng 109 - Khu hiệu bộ)

3. Đối tương: Sinh viên K14 và các khóa khác tốt nghiệp đợt tháng 3/2022 (theo Quyết định số 343/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 31/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc công nhận tốt nghiệp hệ Đại học chính quy đợt 4 năm 2022)

4. Yêu cầu đối với sinh viên khi đến nhận bằng tốt nghiệp

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19 theo quy định của Bộ y tế;

- Đến đúng thời gian và địa điểm theo quy định để công tác phát bằng được nhanh chóng và thuận lợi;

- Đã hoàn thành việc khám sức khỏe cuối khóa, hoặc nộp giấy chứng nhận sức khỏe về Trạm y tế của Nhà trường (theo công văn số 1050/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 21/10/2021 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh v/v khám sức khỏe cuối khóa cho sinh viên K14 năm 2021)

- Phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu khi nhận bằng tốt nghiệp.

- Phải kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân trên bằng tốt nghiệp trước khi ký nhận vào sổ bằng. Nếu có sai sót phải báo ngay cho người phụ trách để giải quyết.

- Trường hợp ủy quyền cho người nhận bằng tốt nghiệp thay mình, sinh viên phải làm hồ sơ ủy quyền gồm:

+ Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp có xác nhận của chính quyền địa phương (theo mẫu đính kèm).

+ CMND của người ủy quyền và người được ủy quyền (Bản sao và Bản gốc để đối chiếu)

 (Trong quá trình thực hiện, khi cần hỗ trợ sinh viên vui lòng liên hệ: Phòng Công tác HSSV - SĐT: 0208.3647.754, Cô Phạm Thu Hương – SĐT: 0977.387.666 hoặc qua email: huongctct@tueba.edu.vn)

Lưu ý: Trường hợp sinh viên vì lý do cá nhân chưa đến nhận bằng tốt nghiệp theo thời gian quy định tại thông báo này, Nhà trường sẽ tiếp tục phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên trong giờ hành chính vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

Nhà trường đề nghị các Khoa phối hợp thông tin cho sinh viên được biết về nhận bằng tốt nghiệp được đầy đủ, đúng thời gian theo quy định./.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Các đơn vị liên quan (thực hiện);

- Đăng tải Website

- Lưu: VT, CTSV.

T/L HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

(Đã ký)

 

 

TS. Đặng Tất Thắng

   

BÀI VIẾT LIÊN QUAN