Phát bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ Đại học chính quy tốt nghiệp đợt 1 năm 2023

 10/05/2023  1936

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

­­Số: 612/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v phát bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ Đại học chính quy

tốt nghiệp đợt 1 năm 2023

 

Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 31/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc công nhận tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, Nhà trường thông báo về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ Đại học chính quy tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 như sau:

1. Thời gian: Ngày 17, 18 tháng 5 năm 2023

(Buổi sáng:  8h00 - 11h00; Buổi chiều: 14h00 - 17h00)

2. Địa điểm: Phòng Công tác HSSV (Phòng 109 - Tòa nhà Hiệu bộ)

3. Đối tượng nhận bằng: Sinh viên các lớp Đại học chính quy tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 (Theo Quyết định công nhận tốt nghiệp số 369/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 31/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh)

4. Yêu cầu đối với sinh viên khi đến nhận bằng tốt nghiệp

- Đến đúng thời gian và địa điểm theo quy định để công tác phát bằng được nhanh chóng và thuận lợi;

- Phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước khi nhận bằng tốt nghiệp.

- Phải kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân trên bằng tốt nghiệp trước khi ký nhận vào sổ bằng. Nếu có sai sót phải báo ngay cho người phụ trách để giải quyết.

- Trường hợp sinh viên không đến nhận bằng tốt nghiệp theo thời gian quy định tại thông báo này, Nhà trường sẽ phát bằng tốt nghiệp trong giờ hành chính vào thứ Ba, thứ Năm hằng tuần tại Phòng Công tác HSSV (Phòng 109 – Tòa nhà Hiệu bộ).

- Trường hợp sinh viên không trực tiếp đến nhận bằng tốt nghiệp thì có thể ủy quyền cho người khác nhận bằng tốt nghiệp thay mình. Hồ sơ ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp gồm:

+ Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương (theo mẫu đính kèm).

+ CMND hoặc Thẻ căn cước của người ủy quyền và người được ủy quyền (Bản sao và Bản gốc để đối chiếu).

 (Trong quá trình thực hiện, khi cần hỗ trợ sinh viên vui lòng liên hệ: Phòng Công tác HSSV - SĐT: 0208.3647.754 hoặc Chuyên viên Phạm Thu Hương - SĐT: 0977.387.666).

Nhận được thông báo này, đề nghị các sinh viên về Trường nhận bằng tốt nghiệp được đầy đủ và đúng thời gian theo quy định./.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Các đơn vị liên quan (để t/h);

- Đăng tải Website

- Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

(Đã ký)

 

 

TS. Đặng Tất Thắng

   

BÀI VIẾT LIÊN QUAN