Phản hồi kết quả đánh giá điểm rèn luyện K19 kỳ I năm học 2022 -2023

 11/04/2023  533

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 482/ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v phản hồi kết quả đánh giá điểm rèn luyện K19 kỳ I năm học 2022 -2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  11 tháng 4  năm 2023

         

 Kính gửi:    -    Các Khoa quản lý ngành đào tạo;

                                         -  Viện Đào tạo Quốc tế

Căn cứ kết luận cuộc họp của Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện HSSV ngày 11/4/2023 về việc đánh giá điểm rèn luyện HSSV học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ đại học chính quy (K19);

Nhà trường đề nghị các Khoa quản lý ngành đào tạo, Viện Đào tạo Quốc tế kiểm tra và rà soát lại điểm rèn luyện của sinh viên (danh sách dự kiến kèm theo) và gửi phản hồi về Phòng Công tác HSSV (Phòng 109 Nhà Hiệu bộ) theo mẫu biên bản dưới đây (mẫu biên bản) chậm nhất vào 9h00 ngày 17/4/2023.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);

- Website (đăng tải) ;

- Lưu VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

(Đã ký)

 

TS.Đặng Tất Thắng


BÀI VIẾT LIÊN QUAN