Nộp lưu chiểu khoá luận tốt nghiệp sinh viên

 27/05/2021  1208

 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

Số 476/TB-ĐHKT&QTKD-TTTV

V/v Nộp lưu chiểu khoá luận tốt nghiệp sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 26  tháng 05  năm 2021

Kính gửi:  Trưởng các Khoa

Căn cứ vào quyết định số 888/QĐ- ĐHKT & QTKD - TTTV ngày 01/10/ 2020 ban hành quy định quản lý và sử dụng Thư viện Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh;

Căn cứ vào số công văn 397/ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 3/5/2021 về tăng cường biện pháp phòng dịch yêu cầu sinh tạm dừng quay lại trường học từ ngày 4/5/2021 đến khi có thông báo mới,

Trong thời gian sinh viên tạm ngừng đến trường do dịch bệnh COVID-19 Nhà trường đề nghị các Khoa thực hiện cho sinh viên nộp lưu chiểu khoá luận tốt nghiệp như sau:

Sinh viên nộp bản điện tử khoá luận tốt nghiệp về Khoa;

Các Khoa tổng hợp gửi danh sách và file tài liệu về Thư viện theo địa chỉ: nguyenthivinh@tueba.edu.vnNguyễn Thị Vinh ĐT: 0358.669.246;

Khi dịch bệnh được kiểm soát, sinh viên được trở lại trường, đề nghị sinh viên nộp bản in theo quy định hiện hành.

Ghi chú: Khi nộp bản in sinh viên, các Khoa có sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp thực hiện phụ lục 6 kèm theo quyết định số 888/QĐ- ĐHKT & QTKD - TTTV ngày 01/10/2020 gửi về Bộ phận Thư viện.

 

         Nơi nhận

- Như kính gửi

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, TTTV.

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 PGS.TS. Trần Nhuận Kiên

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN