Nộp đơn xin tiếp tục học tập đ/v sv CTĐ K6-K9 là người dân tộc thiểu số

 19/04/2021  962
 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 330/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 4 năm 2021

         

THÔNG BÁO

V/v nộp đơn xin tiếp tục học tập đối với sinh viên chính quy là người dân tộc thiểu số các khóa K6, K7, K8 và K9 chậm tiến độ tốt nghiệp

 

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ- ĐHKT&QTKD, ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc ban hành “Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh”;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét tiến độ học kỳ I năm học 2020 – 2021, hệ Đại học chính quy ngày 31 tháng 03 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh;

Hiện nay qua rà soát số lượng sinh viên chính quy là người dân tộc thiểu số các khóa K6, K7, K8 và K9 chậm tiến độ tốt nghiệp còn tương đối lớn, với những lý do như nợ môn, đang cải thiện điểm và nợ các chứng chỉ (Có danh sách kèm theo).

Để việc quản lý và hỗ trợ những sinh viên này một cách tốt nhất, Nhà trường yêu cầu những sinh viên chính quy chậm tiến độ tốt nghiệp là người dân tộc thiểu số các khóa K6, K7, K8 và K9 cần thực hiện một số việc như sau:

- Sinh viên chậm tiến độ tốt nghiệp là người dân tộc thiểu số các khóa K6, K7, K8 và K9 phải viết đơn xin tiếp tục học tập (có mẫu đơn kèm theo) và có kế hoạch dự kiến tốt nghiệp trong thời gian tới; Sinh viên nộp đơn xin tiếp tục học tập về Văn phòng Khoa chuyên môn (sau khi có ý kiến của Phòng Đào tạo và Phòng CTHSSV) trước ngày 10/5/2021;

- Sinh viên chậm tiến độ tốt nghiệp là người dân tộc thiểu số các khóa K6, K7, K8 và K9 cần tiếp tục đăng ký học để đảm bảo đúng tiến độ học tập theo đúng quy chế đào tạo của Nhà trường. Trường hợp trong thời gian đăng ký học mà không đăng ký được thì cần liên hệ với cố vấn học tập để được trợ giúp kịp thời.

- Đối với những sinh viên chậm tiến độ tốt nghiệp là người dân tộc thiểu số các khóa K6, K7, K8 và K9 hiện nay đang nghỉ học vì những lý do như được điều động vào các lực lượng vũ trang, bị ốm, thai sản, vì nhu cầu cá nhân hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài mà chưa có đơn xin nghỉ thì cần phải viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập(có mẫu đơn kèm theo) và nộp về Phòng Công tác HSSV trước ngày 10/5/2021;

Trường hợp sinh viên chậm tiến độ tốt nghiệp là người dân tộc thiểu số các khóa K6, K7, K8 và K9 không có đơn xin tiếp tục học tập, Nhà trường sẽ xử lý theo quy chế đào tạo và quy chế sinh viên. Nhận được thông báo này, đề nghị BCN các Khoa chuyên môn, cố vấn học tập thông báo tới các sinh viên chậm tiến độ tốt nghiệp là người dân tộc thiểu số các khóa K6, K7, K8 và K9 của Khoa được biết và thực hiện.

 

 Nơi nhận:                                             

- BGH (b/c);  

- Khoa chuyên môn (T/h);

- Đăng tải website;

- L­ưu VT, CTSV.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

PGS. TS Trần Nhuận Kiên

 

                                                                              

                                               

                                                                            

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN