Nhận đơn xin học môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh năm học 2021-2022 hệ đại học chính quy

 27/08/2021  1820

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số: 63  /TB-ĐT

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  27  tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v nhận đơn xin học môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh

hệ đại học chính quy năm học 2021-2022

 

Căn cứ Công văn số 906/ĐHTN - ĐT ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Đại học Thái Nguyên về việc ban hành và thực hiện kế hoạch giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh năm học 2021-2022 và kế hoạch đào tạo của Nhà trường. Thời gian sinh viên khóa 17 hệ đại học chính quy sẽ học môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh từ ngày 20 tháng 9 năm 2021 đến ngày 24 tháng 10 năm 2021. Các học phần lý thuyết sẽ học theo hình thức trực tuyến, Các học phần thực hành: Học theo kế hoạch của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh.

 Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên hệ đại học chính quy các khóa 16 trở về trước chưa học môn GDQP&AN nộp đơn xin học môn học GDQP&AN (Mẫu kèm theo) cho Phòng Đào tạo (Phòng 304 – Nhà Hiệu bộ).  Thời hạn nhận đơn từ ngày 27 tháng 8  năm 2021 đến hết ngày 06 tháng 9 năm 2021.

Quá thời hạn trên, Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết đơn của sinh viên. Vậy Phòng Đào tạo thông báo để cố vấn học tập triển khai đến sinh viên sinh viên chính quy các khóa biết và thực hiện.

*Lưu ý: Đối với sinh viên khóa 17 hệ đại học chính quy Nhà trường sẽ ban hành Quyết định cử đi học, tất cả sinh viên khóa 17 không phải nộp đơn xin học môn GDQP&AN.

 

Nơi nhận:

- Cố vấn học tập (để biết);

- Sinh viên chính quy các khoá (để thực hiện);

- Đăng tải Website Nhà trường;

- Lưu: ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền


BÀI VIẾT LIÊN QUAN